Om Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere som har gitt fremragende bidrag innenfor ett eller flere av fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Nils Klim-prisen tildeles hvert år en yngre nordisk forsker for fremragende bidrag innenfor ett eller flere av fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Prisen er opprettet som en del av Holbergprisens aktiviteter og ble utdelt for første gang i 2004. Prisen har en verdi på 250 000 norske kroner. Ved tildeling legges det særlig vekt på forskerens selvstendighet og evne til nyskapning. Det legges også vekt på hvorvidt de aktuelle forskningsbidragene fremtrer som særlig fremragende eller løfterike, vurdert på bakgrunn av forskerens alder, forskningsprosjektets karakter og forskningstradisjonene på fagområdet.

Prisvinner må være under 35 år ved nomineringsfristen.

Styret i Holbergprisen foretar pristildeling etter innstilling fra Nils Klim-komiteen bestående av nordiske forskere fra relevante fagområder. Prisutdelingen skjer i Bergen i juni hvert år, samtidig som utdelingen av Holbergprisen.