Om Holbergprisen

Holbergprisen deles årlig ut for fremragende vitenskapelig arbeid innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Holbergprisen, formelt Holbergs internasjonale minnepris, utdeles som en anerkjennelse for særlig betydningsfull vitenskapelig forskning innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi. Det kan være snakk om et bidrag innenfor ett av fagfeltene, eller tverrfaglig virke. Prisvinneren skal på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning på området, for eksempel ved utvikling av ny teori, ny bruk av eksisterende teorier eller ved metodene som benyttes.

Bakgrunn

Holbergprisen ble opprettet av det norske Stortinget 1. juli 2003. Prisen finansieres over statsbudsjettet, og administreres av Universitetet i Bergen på oppdrag fra KunnskapsdepartementetDen ble første gang utdelt i 2004, og beløper seg til 4,5 millioner norske kroner. Holbergprisens formål er å øke den sosiale bevissthet om ånds- og sosialvitenskapenes betydning. Vilkårene for prisens organisering og aktiviteter er fastlagt i statuttene. 

Prisen er oppkalt etter den norsk-danske forfatteren Ludvig Holberg.

Organisering

Universitetet i Bergen utnevner Holbergstyret, som er ansvarlig for alle arrangementer og aktiviteter knyttet til Holbergprisen, Nils Klim-prisen og Holbergprisen i skolen. Styret ledes av Sigmund Grønmo. Holbergstyret velger prisvinner etter innstilling fra Holbergprisens fagkomite, som består av internasjonalt anerkjente forskere innenfor fagfeltene prisen dekker. Holbergprisens sekretariat ivaretar den daglige driften og gir praktisk støtte til styret og fagkomiteens arbeid.

Som ledd i formidlingsarbeidet deler Holbergprisen også ut to andre priser:

  • Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere under 35 år, som har utmerket seg innenfor Holbergprisens fagområder.
  • Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen.

Utvelgelse av prisvinnere

Vitenskaplig ansatte ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Holbergprisen. Nominasjonsfristen er 15. juni hvert år. Holbergprisens fagkomite velger først ut en kortliste basert på de innkomne nominasjonene. Det blir deretter hentet inn uavhengige vurderinger av aktuelle kandidater, som danner grunnlaget for Holbergkomiteens videre arbeid. Styret i Holbergprisen foretar den formelle pristildelingen etter innstilling fra Holbergprisens fagkomite. 

Prisvinneren kunngjøres i mars og den høytidelige prisutdelingen finner sted i Håkonshallen i Bergen, Norge, i juni hvert år.​